top of page

Ing.arch. Zoran Trpčevski (*1991)

2011-2018 Fakulta Architektury, České Vysoké Učení Technické (ČVUT) - Praha, Česká republika

2015 College of Architecture and Urban Planning (CAUP), Tongji University 同舟共济 -  Shanghai, China

2017 Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - México city, México

2018-2021 Atrium Architekti, Košice

2021 RAN

2022 autorizácia Slovenskej komory architektov (SKA) - AA 2604
 

RAN_RETROSPECTIVE AND NOWNESS

RAN sa nachádza v Košiciach. Zameranie práce nemá typologický, či veľkostný charakter.

Či už ide o rekonštrukciu, novostavbu, malometrážny byt, alebo (ne)komerčný priestor veľkého rozsahu, najpodstatnejšia je kvalita. Práve tá sa môže nachádzať v rôznych formách ako priestor, materiál, kontext alebo samotné zadanie.

Pri navrhovaní sa prihliada na koncept, detail, rovnako ako aj na materiálový súlad a spôsob, akým budú priestory využívané. Neexistuje zlé zadanie, iba nesprávny uhol pohľadu.

RAN is based in Kosice. The main focus of the work is not conditional on the size or typology of the project.

Whether it is a reconstruction, a new building, a small apartment, or s (non)commercial space on a large scale, the most important thing is always quality. The quality might appear in various forms, such as space, material, context, or the assignment itself.

When designing, the concept, the detail, as well as the material consistency and the way how the premises will be used, are taken into account. The assignment cannot be wrong, only the perspective can.

bottom of page